Freak Flag (2017)White Raven (2016)Kill Hicks (2014)Double Mono (2012)